Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Nguyễn Quang Huỳnh: HỘI NGỘ


        HỘI NGỘ

Höông thôm lan toûa muoân nôi
“Höông thô ñaát Vieät”raïng ngôøi naêm chaâu
Con Hoàng, chaùu Laïc nôi ñaâu
Nhôù ngaøy laäp hoäi, ruû nhau cuøng veà

Töø muoân neûo, daãu traêm queâ
Möôøi baûy thaùng saùu ñaõ keà tôùi nôi
Veà ñaây gaén keát tình ngöôøi
Anh em thoûa thích : thô, ñôøi gaàn xa

Chuùng mình coù treû, coù giaø
Cuøng chung sôû thích nhö laø anh em
Ngaøy chöa ñuû, möôïn traêng ñeâm
“Höông thô ñaát Vieät” xe neân “duyeân” naøy

Duøng raèng tay aám trong tay  …
Maét trong  anhs maét… ngaøy naøy muøa sau

                                 14/6/2017
                           Nguyeãn Quang Huyønh
11/28 Bình Ñöôøng 1,An Bình, Dó An, Bình Döông
DÑ01229482775

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét